Bảng Lương

Trung Tâm Gia Sư Đại học Sư Phạm đưa ra lương dạy 1 tháng của gia sư để quý phụ huynh và các bạn gia sư tham khảo  (Giáo viên dạy 90 phút ; Sinh viên dạy 120 phút)

1) Gia sư dạy 3 buổi một tuần:

Lớp Sinh viên Giáo Viên
Lớp: Lá, 1, 2, 3 1.200.000 2.000.000
Lớp: 4,5,6,7 1.500.000 2.400.000
Lớp: 8,9 1.700.000 2.700.000
Lớp: 10,11,12 1.800.000 3.000.000
Lớp: LTDH 2.000.000 3.600.000
Lớp: